top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen

1. Diensten en producten (inclusief maar niet beperkt tot persoonlijk programma, trainingsprogramma, voedingsrichtlijnen, e-books…) worden pas geleverd of verstuurd na betaling.

2. Een gemaakte afspraak moet minstens 24 uur van tevoren worden gewijzigd of geannuleerd, zo niet dan wordt deze afspraak alsnog afgetrokken van het persoonlijke krediet.

3. Een annulering of een wijziging van een gemaakte afspraak voor een persoonlijke training wordt minstens 24 uur van tevoren gecommuniceerd naar de klant. In samenspraak met de klant zal een nieuwe afspraak worden gemaakt.

4. Bij het te laat komen op een training ontvangt de klant de resterende tijd zoals deze is afgesproken.

5. Indien de trainer niet op tijd is voor een training, dan zal deze tijd worden ingehaald aan het einde van de  training of bij een volgende training. Indien de trainer meer dan 15 minuten te laat is wordt er voor die training geen krediet afgetrokken van het persoonlijke krediet. 

6. Krediet is niet overdraagbaar naar andere personen.
 

7. Betalingen worden niet terugbetaald en kunnen niet worden geannuleerd.

8. Tarieven zijn aan verandering onderhevig. Reeds aangekochte kredieten blijven echter geldig, ook na een prijsverandering.

9. De eerste training is altijd vrijblijvend. Mocht de klant dus na deze eerste training besluiten om niet door te willen gaan, geen enkel probleem en de klant zal niks aangerekend krijgen. Mocht de klant echter wel besluiten om één van de opties af te nemen dan zal deze eerste training hier deel vanuit maken. 

10. Alle genoemde prijzen zijn incl. 6% btw.

11. Bij de aankoop van meerdere 10-beurtenkaarten op hetzelfde moment ontvangt de klant bij elke extra 10-beurtenkaart (vanaf de 2de 10-beurtenkaart) één extra training gratis. Per vijf 10-beurtenkaarten ontvangt de klant ook een extra training gratis. Enkel van toepassing indien de 10-beurtenkaarten voor dezelfde optie zijn.

12. Indien klant zonder verwittiging meer dan 15 min te laat is op een afspraak behouden wij het recht om deze afspraak te annuleren. Hierbij zal er wel een beurt van het persoonlijke krediet worden afgetrokken. 

13. Geldigheid van alle 10-beurtenkaarten bedraagt 12 weken. Hierop zijn enkel na overleg en goedkeuring van Motion Brugge uitzonderingen mogelijk (bv. langdurige ziekte/blessure die verder trainen onmogelijk maakt met doktersattest).

14. Abonnementen worden afgesloten voor onbepaalde duur. 

15. Betaling van de abonnementen gebeurt via een (Europese) automatische domiciliering. Er wordt gebruik gemaakt van een Mandaat Europese Domiciliering CORE contract. 


16. Abonnementen kunnen gepauzeerd worden met volle weken (maandag - zondag) indien dit voorafgaand aan de pauzeperiode gecommuniceerd wordt aan Motion Brugge. Abonnement pauzes kunnen maximum voor 2 volle weken worden toegekend en worden geval per geval behandeld.

17. Indien langdurige ziekte/blessure verder trainen onmogelijk maakt kan het abonnement gepauzeerd worden (zie art. 1.16). Hiervoor is een doktersbrief noodzakelijk en deze dient voorafgaand aan de pauzeperiode te worden gedeeld met Motion Brugge.

18. Abonnementen kunnen na een initiële periode van 8 weken elke 4 weken worden stopgezet worden indien dit gecommuniceerd wordt met Motion Brugge ten laatste 1 dag VOOR de vernieuwingsdatum.

19. In geval van enige betwisting betreffende de uitvoering van de prestaties, dan wel van de conformiteit van de goederen, kan de koper of opdrachtgever de betaling van de facturen niet opschorten of weigeren.

20. Alle facturen worden geacht te zijn aanvaard wanneer zij niet binnen de 7 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist.

21. Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling een interest van 1% per maand verschuldigd.

22. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10% van het verschuldigd bedrag, met een minimum van 50€.

23. Indien de factuur niet tijdig betaald wordt, ontvangt de klant een duplicaat van de factuur. Indien deze binnen de week hierop volgend, niet betaalt is, ontvangt de klant een eerste aanmaning met begrip van de kosten beschreven in 21 en 22 . Indien geen betaling na 1 maand van de eerste aanmaning, volgt een tweede aanmaning met een bijkomende interest van 1% per maand en de kosten van het aangetekend schrijven. Indien geen betaling na 1 maand van de tweede aanmaning, volgt het voorleggen bij het Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge. Bij het doorsturen naar een deurwaarder, wordt deze gemandateerd voor de inning van het verschuldigd bedrag, vermeerderd met de aanmanings- en inningskosten, samen met de kosten van de deurwaarder.
 

24. Voor elke betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Brugge bevoegd. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

2. Medisch en gezondheid

1.  Training en fysieke inspanning gaan gepaard met bepaalde risico’s, inclusief maar niet beperkt tot: letsels aan gewrichten, botten en spieren, cardiovasculaire ongevallen (hartaanval, beroerte,…).
 

2. Bij het ervaren van fysieke- of mentale ongemakken is het verplicht om de trainer te informeren.
 

3. De trainer is geen dokter, kinesist of diëtist. Alle advisering omtrent deze vakgebieden is vrijblijvend en geen vervanging voor professioneel advies van experts in hun desbetreffende vakgebied.

4. Indien er op één van de laatste 4 vragen uit het algemeen intakeformulier ja is geantwoord moet de klant een dokter consulteren en toestemming krijgen om deel te nemen aan een fysiek trainingsprogramma. 
 

3. Diensten

Personal Training

1. Klanten krijgen een volledig gepersonaliseerd programma (training & beweging, voeding & hydratatie, slaapkwaliteit-en kwantiteit en stress) op basis van hun persoonlijke doelen en mogelijkheden.

 

2. Op basis van de input van de klant in dit programma zal de klant wekelijks worden gecoacht door zijn/haar trainer. Virtuele coaching door het programma zelf is continue.

3. Duur training is 45 minuten tenzij anders overeengekomen tussen trainer en klant.

4. Klant mag met toestemming van de trainer circa 5 minuten eerder dan het afgesproken uur toekomen om reeds zelfstandig te starten aan de opwarming.

5. Klant mag met toestemming van de trainer circa 5 minuten langer dan het afgesproken uur doorgaan om de training zelfstandig af te werken (indien nodig).


6. Een start met personal training is alleen mogelijk na aankoop van de optie personal training (10 beurten) á €520,00 of een abonnement personal training. 


7. Personal training is ten allen tijden te combineren met personal group training en/of small group training.


8. Elk personal training traject omvat een (digitale) intake en bewegingsscreening. De informatie hieruit wordt gebruikt door de trainer om een volledig gepersonaliseerd programma (zie eerder) voor de klant te creëren. 


9. Personal training klanten ontvangen 2 e-books: 'voeding' en 'voeding & lichaamssamenstelling'.

10. Indien de klant samen wenst te trainen met een vriend, partner, collega,... is dit mogelijk. Dit kan met maximaal 3 deelnemers. Alle deelnemers krijgen een volledig gepersonaliseerd programma (zie eerder). De kosten hiervoor bedragen 390,00 voor een 10-beurtenkaart. De prijs van de abonnementen is in dit geval 25% lager voor alle deelnemers. Alle andere voorwaarden zoals in deze 'algemene voorwaarden' beschreven gelden voor alle deelnemers aan deze sessies. Indien er slechts 1 deelnemer (of 2) van de 2 (of 3) deelnemers aanwezig is, verliest de afwezige toch zijn/haar beurt.


11. De klant is zelf verantwoordelijk voor het klaarzetten van het benodigde materiaal tijdens de training.


12. De klant is zelf verantwoordelijk voor het correct opruimen van het gebruikte materiaal tijdens de training. 


13. De klant is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de trainingsresultaten in zijn/haar persoonlijke programma tijdens de training. 

14. Indien de klant sportschoeisel draagt dient dit volledig schoon te zijn. 


15. Afspraken voor een personal training worden in samenspraak tussen de klant en de trainer gemaakt. Dit kunnen wekelijkse variabele momenten zijn of vaste afspraken. 

16. Open gym acces. Inbegrepen bij elke 10-beurtenkaart. De mogelijkheid om zelfstandig te trainen binnen onze openingsuren. 
 

Personal Group Training

1. Klanten krijgen een volledig gepersonaliseerd programma (training & beweging, voeding & hydratatie, slaapkwaliteit-en kwantiteit en stress) op basis van hun persoonlijke doelen en mogelijkheden.

 

2. Op basis van de input van de klant in dit programma zal de klant wekelijks virtueel worden gecoacht door het programma zelf.

3. Duur training is 45 minuten tenzij anders overeengekomen tussen trainer en klant.


4. Minimaal 2 deelnemers per training. Indien er <6 uur voor de start van de training slechts 1 inschrijving is, wordt de training geannuleerd. Dit wordt direct gecommuniceerd naar de ingeschreven klant. Zij zullen dan z.s.m. hun beurten terug ontvangen op hun persoonlijke tegoed.  


5. Maximaal 4 deelnemers per training.


6. Het personal group training traject wordt gestart met een verplichte personal group training introductie (PGT intro). Dit zijn een 3-tal  1-op-1 trainingen waarin de klant de basis bewegingspatronen aanleert, zijn/haar persoonlijke programma doorloopt en kennismaakt met de werkwijze en structuur van de small group trainingen. Deze introductielessen zijn uiteraard niet meer verplicht indien een klant deze al heeft doorlopen als deel van een personal training traject. De introductielessen kunnen ook in groepsvorm doorgaan (2-3 deelnemers) indien de klant dit wenst en dit gebeurt samen met persoonlijke vrienden/collega's/partner/... van de klant. De bewegingsscreening (waarmee het traject wordt gestart) maakt ook deel uit van deze introductielessen. De kosten hiervoor bedragen 160,00 (indien dit zelfstandig gebeurt, 1-op-1) of 120,00 per persoon (indien dit samen met een collega, vriend(in) of partner gebeurt, max 3. personen). Bij het starten van de PGT-intro gaat de klant de verplichting aan om te starten met een 10-beurtenkaart personal group training of personal training.

7. Klant mag met toestemming van de trainer circa 5 minuten eerder dan het afgesproken uur toekomen om reeds zelfstandig te starten aan de opwarming.

8. Klant mag met toestemming van de trainer circa 5 minuten langer dan het afgesproken uur zelfstandig doorgaan om de training af te werken (indien nodig).

9. Personall Group Training is ten alle tijden te combineren met personal training en/of small group training.


10. Elk personal group training traject omvat een (digitale) intake en bewegingsscreening. De informatie hieruit wordt gebruikt door de trainer om een volledig gepersonaliseerd programma (zie eerder) voor de klant te creëren. 

11. Personal group training klanten ontvangen 2 e-books: 'voeding' en 'voeding & lichaamssamenstelling'.

 

12. De klant is zelf verantwoordelijk voor het klaarzetten van het benodigde materiaal tijdens de training.


13. De klant is zelf verantwoordelijk voor het correct opruimen van het gebruikte materiaal tijdens de training. 


14. De klant is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de trainingsresultaten in zijn/haar persoonlijke programma tijdens de training. 

15. Indien de klant sportschoeisel draagt dient dit volledig schoon te zijn. 
 

16. Uurrooster voor de small group trainingen is aan verandering onderhevig. Eventuele aanpassingen hieraan zullen z.s.m. gecommuniceerd worden naar de klanten. 

 

17. Open gym acces. Inbegrepen bij elke 10-beurtenkaart. De mogelijkheid om zelfstandig te trainen binnen onze openingsuren. 
 

Small Group Training

1. Duur training is 45 minuten tenzij anders overeengekomen tussen trainer en klant.


2. Een start met Small Group training is alleen mogelijk na aankoop van de optie Small Group training  (10 beurtenkaart) á €130,00


3. Small Group Training is ten alle tijden te combineren met personal training en/of personal group training.


4. Minimaal 3 deelnemers per training. Indien er <6 uur voor de start van de les minder dan 3 inschrijvingen zijn, wordt de les geannuleerd. Dit wordt direct gecommuniceerd naar de ingeschreven klanten. ZIj krijgen dan z.s.m. hun beurt terug gestort op hun persoonlijke tegoed. 


5. Maximaal 6 deelnemers per training.


6. Klanten krijgen geen persoonlijke trainingsprogramma, maar volgen in groep dezelfde training.


7. De trainer zal pro- en regressie vormen aanbieden indien nodig om voor iedere klant de training haalbaar en uitdagend te maken.


8. De klant is zelf verantwoordelijk voor het klaarzetten van het benodigde materiaal tijdens de training.


9. De klant is zelf verantwoordelijk voor het correct opruimen van het gebruikte materiaal tijdens de training.


10. Indien de klant sportschoeisel draagt dient dit volledig schoon te zijn. 


11. Aanbod en lesrooster groepslessen is aan verandering overhevig. Eventuele aanpassingen hieraan zullen z.s.m. gecommuniceerd worden naar de klanten. 

12. Open gym acces. Inbegrepen bij elke 10-beurtenkaart. De mogelijkheid om zelfstandig te trainen binnen onze openingsuren. 

Open Gym Acces


1. Inbegrepen bij elke 10-beurtenkaart. De mogelijkheid om zelfstandig te trainen binnen onze openingsuren. 

2. Klanten dienen zich in te schrijven op het gewenste uur d.m.v. onze online agenda.

3. Max 4 klanten per slot (45 min). 

4. De klant mag maximaal 5 min eerder starten dan het starttijdstip van inschrijving en maximaal 5 min langer doorgaan dan het eindtijdstip van inschrijving. 


5. Het aantal keer dat de klant wekelijks zelfstandig mag komen trainen is gelijk aan het aantal keer dat de klant die week onder persoonlijke begeleiding komt trainen. 

6. Klant verplicht zich ertoe de door Motion Brugge ter beschikking gestelde ruimte en materialen met zorg en beleid te gebruiken.

7. Indien de klant schade veroorzaakt aan de door Motion Brugge ter beschikking gestelde ruimte of materialen dient dit direct gecommuniceerd te worden naar Motion Brugge. De kosten verbonden aan het herstel van deze schade zijn voor rekening van de klant. 

8.  De klant verplicht zich ertoe al het gebruikte materiaal correct en ordelijk op te ruimen.

9. Indien de klant de ruimte verlaat en er geen andere personen meer aanwezig zijn, dan verplicht de klant zich ertoe om de (eventueel) geopende ramen te sluiten, alle elektronica (licht, muziekinstallatie, ventilatoren en airco's) uit te zetten en de deur op slot te doen d.m.v. de Nuki App.


10. Klant dient altijd voorrang te geven aan trainers van Motion Brugge in de uitvoering van hun begeleide trainingen met klanten. 
 

Referentie Actie

1. Indien bestaande klanten nieuwe klanten aanbrengen krijgen zij per aangebrachte klant 1 extra training gratis bij hun volgende aankoop.


2. Accumuleerbaar met andere acties
 

Recensie Actie

1. Indien bestaande klanten een 5-sterren recensie plaatsen op onze Facebook en Google pagina krijgen zij 1 extra training gratis bij hun volgende aankoop.

2. Accumuleerbaar met andere acties
 

Eindejaars Actie

1. Enkel geldig voor nieuwe klanten

2. 10% korting op max één 10-beurtenkaart of andere optie, NIET op totaal bedrag van factuur. 

bottom of page