top of page

PRIVACY BELEID

Contactgegevens

Onze website en diensten worden aangeboden en beheerd door:

Motion Brugge V.O.F.
Boogschutterslaan 37
8310 Sint-Kruis (Brugge)
Telefoon: +32(0) 487561977

Email: info@motionbrugge.be
BTW: BE0752.543.024

Inleiding

Algemeen

Motion Brugge V.O.F. (hierna “Wij” of  “Onze” of “Ons”) begrijpt dat je privacy belangrijk voor je is en dat je je zorgen maakt over hoe jouw persoonsgegevens worden gebruikt. Wij respecteren en waarderen de privacy van iedereen die onze website (https://motionbrugge.be) bezoekt of gebruik maakt van onze diensten. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens enkel zoals hier beschreven en dit in overeenstemming met onze verplichtingen en rechten onder de toepasselijke privacywetgeving.

Deze Privacy Verklaring is dan ook van toepassing wanneer wij optreden als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens, met andere woorden, wanneer wij het doel en de middelen voor de verwerking van die persoonsgegevens bepalen. Dit gebeurt immers wanneer jij onze website bezoekt en/of wanneer je een beroep doet op onze diensten.

 

Lees gerust onze Privacy Verklaring zorgvuldig door zodat je deze goed begrijpt.
 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden in de AVG gedefinieerd als alle informatie over een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd.  Het kan dus gaan over voor de hand liggende informatie, zoals je naam en contactgegevens, maar ook over minder voor de hand liggende informatie, zoals identificatienummers, elektronische locatiegegevens en andere online-identificatoren.

Welke persoonsgegevens verwerken we & hoe worden deze gegevens gebruikt?

Wat & waarom?

Hieronder zullen wij per categorie van persoonsgegevens de volgende topics belichten:

 • in het geval van persoonsgegevens die wij niet rechtstreeks van jou hebben verkregen, de bron en specifieke categorieën van die gegevens;

 • de doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens mogen verwerken; en

 • de rechtsgrondslagen van de verwerking.
   

Wij kunnen de persoonsgegevens die in deze Privacy Verklaring worden opgesomd verwerken wanneer dat nodig is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, zowel in gerechtelijke of administratieve procedures als in buitengerechtelijke procedures. We hebben immers een legitiem belang in het beschermen en uitoefenen van onze eigen rechten, die van jou en zelfs de rechten van anderen.  

Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens verwerken wanneer dat nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, of om je vitale belangen of de vitale belangen van andere natuurlijke personen te beschermen.

Gebruiksgegevens

Wij kunnen gegevens over jouw gebruik van onze website en diensten verwerken. Deze gebruiksgegevens kunnen bestaan uit je IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, duur van je bezoek, paginaweergaven en website-navigatiepaden, alsook informatie over de timing, frequentie en het patroon van je gebruik van de service. De bron van deze gebruiksgegevens is ons analytisch volgsysteem. Deze gebruiksgegevens kunnen worden verwerkt om het gebruik van onze website en diensten te analyseren.

We doen dit op basis van jouw toestemming (voor IP-adres) en/of op grond van onze legitieme belangen (voor de overige persoonsgegevens), namelijk het bewaken en verbeteren van onze website en diensten. We maken hierbij gebruik van cookies. In dat verband kan je ook onze cookieverklaring eens lezen.

Accountgegevens

Wij kunnen ook jouw accountgegevens, zoals je naam en e-mailadres, verwerken. Wij verwerken deze gegevens om onze website te beheren, om onze diensten te leveren, om de veiligheid van onze website en diensten te waarborgen, om back-ups van onze databases te onderhouden en om met jou te communiceren.

De wettelijke basis voor deze verwerking is ons legitiem belang om de juiste administratie van onze website en ons bedrijf te verzorgen en om deze overeenkomst met jou te kunnen sluiten, deze uit te voeren en om in dat kader op jouw verzoek alle nodige maatregelen te kunnen nemen.

Profielgegevens

Wij kunnen de informatie die is opgenomen in jouw persoonlijke profiel op onze website verwerken. Het kan daarbij gaan om o.m. uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, profielfoto, geslacht, geboortedatum en mogelijks uw arbeidsgegevens. Deze gegevens maken het jou mogelijk om gebruik te maken van onze website en diensten en laat ons toe dit gebruik te controleren. Voor deze verwerking baseren wij ons op je toestemming, ons legitiem belang om de juiste administratie van onze website en ons bedrijf te verzorgen en om deze overeenkomst met jou te kunnen sluiten, deze uit te voeren en om in dat kader op uw verzoek alle nodige maatregelen te kunnen nemen.

Publicatiegegevens

Wij kunnen informatie die je plaatst voor publicatie op onze website of via onze diensten verwerken. Deze publicatiegegevens kunnen worden verwerkt om deze publicatie mogelijk te maken. 

Voor deze verwerking baseren wij ons op jouw toestemming, ons legitiem belang om de juiste administratie van onze website en ons bedrijf te verzorgen en om deze overeenkomst met jou te kunnen sluiten, deze uit te voeren en om in dat kader op uw verzoek alle nodige maatregelen te kunnen nemen.

Klantcontactgegevens

Wij kunnen informatie met betrekking tot onze klantenrelaties, met inbegrip van klantcontactgegevens verwerken. Deze gegevens kunnen jouw naam, je werkgever, je functie, jouw contactgegevens en/of informatie die wordt uitgewisseld tijdens onze onderlinge communicatie omvatten. Wij verwerken deze gegevens om de relaties met onze klanten te beheren, met hen te communiceren, deze communicatie bij te houden en relevante producten en diensten bij klanten te promoten. Voor deze verwerking baseren wij ons op jouw toestemming en onze legitieme belangen, namelijk het juiste beheer van onze klantenrelaties.

Onderzoeksgegevens

Wij kunnen informatie die voortvloeit uit een onderzoek dat jij ons voorlegt met betrekking tot goederen en/of diensten verwerken. Wij kunnen die onderzoeksgegevens verwerken om jou relevante goederen en diensten aan te bieden of te verkopen en om deze op de markt te brengen. De wettelijke basis voor deze verwerking is je toestemming.

Transactiegegevens

Wij kunnen informatie verwerken met betrekking tot transacties, met inbegrip van aankopen van goederen en diensten, die je met ons en/of via onze website verricht. De transactiegegevens kunnen jouw contactgegevens, je kaartgegevens en de transactiegegevens omvatten. De transactiegegevens kunnen worden verwerkt voor het leveren van de gekochte goederen en diensten en het bijhouden van een goede administratie van die transacties. De wettelijke basis voor deze verwerking is de uitvoering van een contract tussen jou en ons en/of het nemen van stappen, op jouw verzoek, om een dergelijk contract aan te gaan en onze legitieme belangen, namelijk het goede beheer van onze website en ons bedrijf.

 

Communicatiegegevens & direct marketing gegevens

Wij kunnen informatie verwerken die je ons verstrekt om je te abonneren op onze e-mailberichten en/of nieuwsbrieven. De communicatiegegevens kunnen worden verwerkt om jou de relevante kennisgevingen en/of nieuwsbrieven toe te sturen. De rechtsgrond voor deze verwerking is toestemming of de uitvoering van een overeenkomst tussen jou en ons en/of het op jouw verzoek nemen van maatregelen om een dergelijke overeenkomst aan te gaan.

Wij kunnen informatie verwerken die is vervat in of betrekking heeft op een communicatie die jij ons stuurt. De correspondentiegegevens kunnen de inhoud van de communicatie en de metagegevens die met de communicatie verband houden omvatten. Onze website zal bovendien de metagegevens genereren die verband houden met de communicatie die met behulp van de contactformulieren op de website tot stand is gekomen. De correspondentiegegevens kunnen worden verwerkt ten behoeve van de communicatie met jou en het bijhouden van gegevens. De wettelijke basis voor deze verwerking is onze legitieme belangen, namelijk het goede beheer van onze website en onze zakelijke en communicatie met gebruikers.

Verwerkers

Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op onze vraag van of in onze naam. Wij kunnen soms een contract afsluiten met deze partij om bepaalde producten en/of diensten te leveren.

Met andere woorden: wij doen een beroep op verwerkers, omdat dit noodzakelijk is voor de dienstverlening. In dit geval zullen wij met de verwerker een schriftelijke overeenkomst aangaan waarbij de veiligheid van jouw persoonsgegevens wordt gewaarborgd door de verwerker. De verwerker handelt steeds volgens onze instructies.

Wij doen een beroep op de volgende categorieën van verwerkers:

 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor marketingdoeleinden;

 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor ICT –technische ondersteuning en hostingdoeleinden;

 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor administratieve doeleinden (bijv. CRM-systeem);

 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor communicatiedoeleinden (bijv. live chat op de website);

 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor logistieke doeleinden (bijv. order picking, levering, etc.);

 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor analytische doeleinden;

 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor betalingsdoeleinden.
   

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij zullen uw persoonsgegevens niet gebruiken voor geautomatiseerde besluitvorming.

Het verstrekken van jouw persoonsgegevens aan derden

Wij kunnen jouw persoonsgegevens verstrekken aan een partner die op onze website is geïdentificeerd met als doel hem in staat te stellen contact met jou op te nemen om je relevante diensten aan te bieden. Deze partner treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. Na contact met jou, verstrekt de partner je zijn eigen privacyverklaring, dat van toepassing is op het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Wij kunnen je persoonsgegevens openbaar maken wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen, of om je vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

Internationale doorgifte (buiten de EER) van jouw persoonsgegevens

Wij kunnen jouw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk opslaan of overdragen in landen die geen deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte (de “EER” bestaat uit alle lidstaten van de EU, plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Deze staan bekend als “derde landen” en hebben mogelijk minder strenge wetten op het gebied van gegevensbescherming dan die in het de EER. Dit betekent dat wij extra stappen zullen ondernemen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens net zo veilig en betrouwbaar worden behandeld als in de EER.

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen doorgeven aan landen die naar het oordeel van de Europese Commissie een adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens bieden. Meer informatie is verkrijgbaar bij de European Commission.

Wij gebruiken daarnaast specifieke contracten met externe derden die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen. Deze contracten garanderen dezelfde mate van bescherming van persoonsgegevens als die welke in het kader van het AVG zou gelden. Meer informatie is verkrijgbaar bij de European Commission.

 

Bewaren & verwijderen van je persoonsgegevens

Onverminderd de bovenstaande, kunnen wij uw persoonsgegevens bewaren wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van andere natuurlijke persoon te beschermen.

Beveiliging van je persoonsgegevens

Wij zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beveiligen en om het verlies, het misbruik of de wijziging van je persoonsgegevens te voorkomen.

Wijzigingen

Wij kunnen deze Privacy Verklaring van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te publiceren. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als de wet verandert, of als wij dingen veranderen op een manier die de bescherming van persoonsgegevens beïnvloedt. Wij adviseren je deze pagina af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat je tevreden bent met eventuele wijzigingen in deze privacy verklaring.

 

Jouw rechten

Sommige rechten zijn complex en niet alle details zijn hier opgenomen. Lees daarom de relevante bepalingen en richtlijnen van toezichthoudende autoriteiten voor een volledige uitleg van deze rechten.  

Jouw belangrijkste rechten op grond van de AVG zijn:

 1. het recht op inzage;

 2. het recht op correctie;

 3. het recht om te wissen (vergetelheid);

 4. het recht om de verwerking te beperken;

 5. het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;

 6. het recht op gegevensportabiliteit;

 7. het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, en

 8. het recht om uw toestemming in te trekken.
   

Je kan jouw rechten uitoefenen met betrekking tot je persoonsgegevens door middel van een schriftelijke kennisgeving aan ons. 
 

Wij zullen op je verzoek reageren binnen één maand na ontvangst. Normaal gesproken streven wij ernaar om binnen die tijd een volledig antwoord te geven. In sommige gevallen, vooral als jouw verzoek complexer is, kan er echter meer tijd nodig zijn, tot een maximum van drie maanden vanaf de datum waarop wij je verzoek ontvangen. Je wordt in elk geval volledig op de hoogte gehouden van de voortgang.
 

Het recht op inzage

Je hebt het recht op bevestiging of wij jouw persoonsgegevens al dan niet verwerken en, waar wij dat doen, toegang te krijgen tot deze persoonsgegevens, samen met bepaalde aanvullende informatie. Deze aanvullende informatie omvat gegevens over het doel van de verwerking, de betreffende categorieën van persoonsgegevens en de ontvangers van de persoonsgegevens. Op voorwaarde dat de rechten en vrijheden van anderen niet worden aangetast, zullen wij je een kopie van je persoonsgegevens verstrekken. De eerste kopie wordt gratis verstrekt, maar extra kopieën kunnen tegen een redelijke vergoeding worden verstrekt.
 

Het recht op correctie

Je hebt natuurlijk het recht om onjuiste persoonsgegevens over jou te laten corrigeren en, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, om onvolledige persoonsgegevens over jou te laten invullen.
 

Het recht om te wissen (vergetelheid)

In sommige gevallen heb je het recht om jouw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te laten wissen. Deze omstandigheden omvatten:

 • de persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;

 • je trekt je toestemming voor een verwerking op basis van toestemming in;

 • je maakt bezwaar tegen de verwerking volgens bepaalde regels van het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming;

 • de verwerking is voor direct marketing doeleinden; en

 • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
   

Er zijn echter uitsluitingen van het recht om gegevens te wissen. De algemene uitsluitingen zijn onder meer waar verwerking noodzakelijk is:

 • voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

 • voor de naleving van een wettelijke verplichting; of

 • voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
   

Het recht om de verwerking te beperken

In sommige gevallen heb je het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken. Deze omstandigheden zijn:

 • je betwist de juistheid van de persoonsgegevens;

 • de verwerking is onwettig, maar je verzet je tegen het wissen;

 • wij hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor onze verwerking, maar jij hebt persoonsgegevens nodig voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen; en

 • je hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar.
   

Indien de verwerking op deze basis is beperkt, kunnen wij jouw persoonsgegevens verder opslaan. Wij zullen deze echter alleen nog op andere wijze kunnen verwerken: met jouw toestemming; voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of om redenen van openbaar belang.
 

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van jouw persoonsgegevens om redenen die verband houden met je specifieke situatie, maar alleen voor zover de rechtsgrond voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor de doeleinden van de gerechtvaardigde belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd. Indien je een dergelijk bezwaar maakt, zullen wij de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden, of dat de verwerking bedoeld is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. 
 

Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van je persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden (inclusief profilering voor direct marketing doeleinden). Indien je hiertegen bezwaar maakt, zullen wij de verwerking van je persoonsgegevens voor dit doel staken.
 

Verder heb je het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd om redenen van openbaar belang.
 

Het recht op gegevensportabiliteit

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat, in zoverre de rechtsgrond voor onze verwerking van deze persoonsgegevens gebaseerd is op:

(a) toestemming; of

(b) een verwerking die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent of om op jouw verzoek maatregelen te nemen voordat je een overeenkomst sluit, en deze verwerking wordt geautomatiseerd uitgevoerd.

Dit recht is echter niet van toepassing wanneer dit de rechten en vrijheden van anderen in het gedrang zou brengen.

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Als je van mening bent dat onze verwerking van jouw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming (AVG), heb je het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming. In België is de toezichthoudende autoriteit de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). 
 

Contactgegevens GBA:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be]

 

Het recht om je toestemming in te trekken

Voor zover de wettelijke basis voor onze verwerking van jouw persoonsgegevens de toestemming is, heb je het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de herroeping.
 

Actualisering van je persoonsgegevens

Laat het ons weten als de persoonsgegevens die wij over jou hebben, moeten worden gecorrigeerd of bijgewerkt.

bottom of page